ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
އާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
އގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ތ.ގާދިއްފުށި
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]