ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2021
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 147-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 75-އާރ/2021 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2021 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]