ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 100-އާރ/2023 (ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޓާސްކްފޯސްގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]