މުލަކަތޮޅު ވޭވަށް ކައުންސިލް
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
އާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ވޭވަށް
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 46-އާރ/2023 (‏މުލަކަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު‏‏)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 47-އާރ/2023 (‏މ. ވޭވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު‏)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]