މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލް
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
އާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - މ.ދިއްގަރު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 83-އާރ/2023 (މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]