މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ރޭޑިއޯ / ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ރީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 1-އާރ/2022 (ރީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 119-އާރ/2022 (ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]