ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު
ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 103-އާރ/2022 (ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 239-އާރ/2022 (ކައުންސިލްތަކުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]