ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ޓޯޗަރކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދު
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 200-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1001-އާރ/2019، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު އުވައިލުމުގެ ގަވާއިދު)
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް ހިންގާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެގޮތުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެގޮތުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ސިއްރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި-ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި-ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އުވައިލުމުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]