މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް
ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަގޯތި ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ބަންޑާރަގޯއްޗާއި އިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އެއްމެދު އިމާރާތާބެހޭ ގަވާއިދު
އެއްމެދު ޢިމާރާތާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި، ގަނެ ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި ގަނެވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2008 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި ގަނެވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2008 އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގޯއްޗާއި ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ނުއުފުލޭމުދާ ތަރިކައިން ލިބިގެން ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިމުން ލިބުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ބިމާއި އިމާރާތް އަދި ފްލެޓް ރަހުނުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ވިޔަފާރި ބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދާނިޒާމުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ގަވާއިދު
މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ގަވާއިދު
ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ ގަވާއިދު
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު - ހުޅުމާލޭ ސްޓޭޖް 1އޭ އާއި 1ބީ އަދި 2006 ވަނަ އަހަރު ނެއިބަރހުޑް 1 ގެ ރަށުތެރެއިން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ގޯތި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު - ހުޅުމާލޭ ނެއިބަރހުޑް 2 ގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރުވޭ ގޯތި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު - އެނެކްސް 1
ރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު - އެނެކްސް 2
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިޔާވެހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު
Maldives National Housing Policy
މާލެއާއި ރާއްޖެތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އާއި، އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން މެނޭޖްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2010
ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި، ކޮނެގެންނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ރުއްގަސް ކެނޑުމާއި އުފުރުމާއި ކޮނެގެން ނެގުން އަދި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގުދުރަތި އަދި ތަބީޢީގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ދުވަސްވީ ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާއިދު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްުޓުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްުޓުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްުޓުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2012
ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2012 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2012 އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2012 އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2012 އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: R58/2013 (ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: R58/2013 (ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: R58/2013 (ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: R58/2013 (ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: R58/2013 (ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ބިމުން ފެން ނަގައި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފައި، ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު
މިނިސްޓްރީތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ބިންތައް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން މުޢާމަލާތު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-137 (މިނިސްޓްރީތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ބިންތައް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން މުޢާމަލާތު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-137 (މިނިސްޓްރީތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ބިންތައް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން މުޢާމަލާތު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015/R-137 (މިނިސްޓްރީތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ބިންތައް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން މުޢާމަލާތު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު
ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު
ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި، އެފަދަ ގޯތީގައި ހަދާ އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތަކާއި، އެ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދު
ވިލިނގިލީގައި ހުރި ޞިނާޢީ ބިންތައް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން ބިން މިލްކުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
އަލިމަސް އުފާ ކާނިވަލުގެ ސްޓޭޖް ހުރި ސަރަޙައްދު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ޤުދްރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު
ޤުދްރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2018/R-106 (ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ފެނުގެ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ގުޅައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު
ކައުންސިލްތަކުން ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ނެޓް މީޓަރިންގ ގަވާއިދު
ފެނާއި ނަރުދަމާ ޚިދުމަތަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި، އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 138-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 20-އާރ/2021 ، ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެން ނަގައި އެ ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާނެ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު
ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 35-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 22-އާރ/2021، ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 54-އާރ/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 23-އާރ/2021، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު
ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 25-އާރ/2021، ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 34-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 25-އާރ/2021، ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 36-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 25-އާރ/2021، ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 128-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 25-އާރ/2021 ، ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 90-އާރ/2022 (މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 92-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ފެހިކަމާއި ގަސްކަރަ ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 78-އާރ/2023 (ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފެސިލިޓީތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އެ ފެސިލިޓީތައް ބޭނުންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ލައިސަންސާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 97-އާރ/2023 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2022، ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި ގެންގުޅޭ ތަކެތި ނެގުމާއި ނައްތައިލުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 98-އާރ/2023 (ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައާއި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު)
އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް
Environmental Impact Assessment Regulations 2007
National Solid Waste Management Policy for the Republic of Maldives
ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
ކަރަންޓް އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2015
އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2015
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]