މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް
ޖަމިއްޔާތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ގަވާއިދު
ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
މާލޭ ފަޅުތެރޭގެ ޢާއްމު ގަވާއިދު
ޢާންމު ތަންތާނގައި އިޝްތިހާރު ބަހައްޓާ ހިއްޕުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އެއްވެ އުޅުމުގެ ގަވާއިދު
މާލޭގައި ވަޑާންގެ، ވާރކްޝޮޕް، ގުދަން، ފިހާރަ، ކެފޭ، ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ބޭކަރީ، ހޮޓެލް، ގެސްޓްހައުސް ފަދަ ތަންތަން އަދި އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދޫ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ހެދުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ޓޫރިސްޓުނަށާއި ބިދޭސީންނަށް ރާވިއްކުމުގެ ގަވާއިދު
ވަޑާންގެ، ގަރާޖް، ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު
ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު
އާންމު އުނދަގުލަށްވާގޮތަށް ހިންގާ އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު
އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު.
ގަވާއިދު ނަންބަރު R17/2014 (އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައާއި އެކުށުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-33 (ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައާއި އެކުށުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-165 (އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 180-އާރ/2015 (ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 180-އާރ/2015 (ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ކުށުން ދުރުހެލިވެގެން، މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ފުރުޞަތުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2016/R-37 (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުގެ 1 ވަނަ އިޞްލާޙު
ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު
ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2018/R-3 (ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާ ގުޅޭ އާންމު ގަވާއިދު
ރިހެބިލިޓޭޝަންއާއި ރީ-އިންޓެގްރޭޝަންއާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ކުޑަކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ދިނުމާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކުޑަކުދިންނާމެދު އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު
ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ގަވާއިދު
ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކާއި ޕެރޯލްގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭ ގަވާއިދު
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަމްރީނު ދިނުމާގުޅޭ ގަވާއިދު
ޗުއްޓީ ނެގުމާއި، ސަލާމް ބުނުމުގެ ގަވާއިދު
ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި، ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް ގެންގުޅެ، ބަލަހައްޓައި، އެތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ތަންތަނާއި، ތަކެއްޗާއި، އާލަތްތައް ކްލެސިފައި ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ޕޮލިސް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ހަތިޔާރު ހޯދުމާއި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ އާންމު ގަވާއިދު
ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
މާލޭ މުނިސިޕްލިޓީ
މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
މަގުމަތީގައި ބިތްގަނޑު ޖެހުމުގެ ގަވާއިދު
މަގުމަތީ މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ޖަލުގެ ގަވާއިދު
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުން، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެމީހުން މުޖްތަމަޢާ އެކަހެރި ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަރުވާލެވޭ މީހުން އަމަލު ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އަސާސީ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ޢާންމު ގަވާއިދު
ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބްލަރީގެ ގަވާއިދު
ތަމްރީނު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު
ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކަންކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޕޮލިސް ރިކޯޑު ހާމަކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް
ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބާނުންކުރާ ސާމާނާއި، ވަސީލަތާއި، އާލާތްތައް ގެންގުޅެ، ބަލަހައްޓައި، އެތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހޭ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
"ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހޭ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" އަށް ގެނައި 1 ވަނަ އިޞްލާޙު
ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޢިއްޒަތްތެރިންނަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް ސެކިޔުރިޓީ ދިނުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ފުލުހުން ރިޓަޔަރ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ބިޑިއެޅުމާއި ބިޑިގެންގުޅުމުގެ ގަވާއިދު
މުގުރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު
ބިސްނަސް ވީޒާގެ ގަވާއިދު
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދާ ގުޅޭ އިޢުލާނު (ނަންބަރު 294)
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދާ ގުޅޭ އިޢުލާނު (ނަންބަރު 295)
Ticket Deposit Rates
ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓް ބިޔުރޯ
ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓް ބިޔުރޯގެ ގަވާއިދު
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު
ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]