ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
ޢާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނޮޅިވަރަމު
ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނޮޅިވަރަމު
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ. ނޮޅިވަރަމު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]