ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
އާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
މަގު ފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނެއްލައިދޫ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 211-އާރ/2022 (ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]