ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބި ކައުންސިލް
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
އާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ކުރިނބި
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 234-އާރ/2022 (ހދ. ކުރިނބީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 244-އާރ/2022 (ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]