ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލް
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހއ.ތަކަންދޫ
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު- ހއ.ތަކަންދޫ
ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ. ތަކަންދޫ
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ. ތަކަންދޫ
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]