ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލް
ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ހއ.ތަކަންދޫ)
ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ.ތަކަންދޫ
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ހއ.ތަކަންދޫ
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު- ހއ.ތަކަންދޫ
ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ. ތަކަންދޫ
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ހއ. ތަކަންދޫ
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]