ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް
ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑެއްލާ
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި، މަގުމަގާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމާއި ޕާކުކުރުމުގެފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު - ގދ.ނަޑައްލާ
އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގދ.ނަޑައްލާ
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު- ގދ.ނަޑައްލާ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 42-އާރ/2023 (ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް ހިންގާ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]