ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގއ.ނިލަންދޫ
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
އާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ނިލަންދޫ
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]