ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – ގއ. ކޮލަމާފުށި
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ގއ. ކޮލަމާފުށި
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
އާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ގއ.ކޮލަމާފުށި
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 192-އާރ/2022 (ގއ. ކޮލަމާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]