ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
އާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]