ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު - ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]