މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުންނާއި ކަނޑު ކަނޑުން ހޮވާ މާވަހަރާއިމެދު ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ޢާއްމު ގަވާއިދު
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންއާއި ބެހޭ ގަވާއިދު
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ ގަވާއިދު
Bank Profit Tax Regulation
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (20.02.2017) New
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2017/R-20 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުގެ ގޮތުގައި، ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ހިމެނޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކުގައި ހިމެނޭ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވިއްކާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު 2012
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]