ނިލެންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލި ކައުންސިލް
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު- ފ.ފީއަލި
ގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ފ. ފީއަލި
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު – ފ. ފީއަލި
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ފ. ފީއަލި
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ފ . ފީއަލި
ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި.
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - ފ.ފީއަލި
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 185-އާރ/2022 (މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 250-އާރ/2022 (ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]