ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2015
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 2015 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]