މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު R-34/2011 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގު ގަވާއިދު
ފޮގް ސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ގެންގުޅުމާއި އަދި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 160-އާރް/2015 (ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 160-އާރް/2015 (ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ ގަވާއިދު
ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-1057 (ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ފޮގް ސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެއްޗާއި، ހޯދައި ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޯޓުފަހަރުގައި ކޮންމެހެން ގެންގުޅެންޖެހޭ ގޮވާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]