އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
Institute of Chartered Accountants of the Maldives Membership Regulation 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރޭންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 259-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 3-އާރ/2021 ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
Regulation for Registration of Public Interest Entity Auditors
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 38-އާރ/2022، Regulation for Registration of Accountants in Business
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]