އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
Institute of Chartered Accountants of the Maldives Membership Regulation 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރޭންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު
Regulation for Registration of Public Interest Entity Auditors
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 38-އާރ/2022، Regulation for Registration of Accountants in Business
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]