އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލް
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.އޮމަދޫ
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އދ.އޮމަދޫ
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު- އދ.އޮމަދޫ
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
އާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.އޮމަދޫ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 136-އާރ/2022 (ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. އޮމަދޫ)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 142-އާރ/2022 (މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކާއި ހޭޅިފަށުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި، ގަސްއިންދުމާއި، ދުއްވާ ތަކެތި ޕާކު ކުރުމާއި، ޖޯލިފަތި ފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު - އދ. އޮމަދޫ)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 257-އާރ/2022 (އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 260-އާރ/2022 (އދ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]