އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށި ކައުންސިލް
ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ.ފެންފުށި
ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އދ. ފެންފުށި
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]