އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި އުކުޅަސް ކައުންސިލް
ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި، މަގުމަގާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމާއި ޕާކުކުރުމުގެފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
އޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.އުކުޅަސް
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު- އއ.އުކުޅަސް
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 110-އާރ/2022 (ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 146-އާރ/2022 (މަގާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.އުކުޅަސް)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 151-އާރ/2022 (އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 53-އާރ/2023 (އއ. އުކުޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު‏)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]