އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު – އއ.ތޮއްޑޫ
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
މަގުމަތި ކުނިކެހުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު- އއ.ތޮއްޑޫ
ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
ފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
އާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
މަގުފާރާއި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
އާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު - އއ.ތޮއްޑޫ
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 171-އާރ/2022 (އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 84-އާރ/2023 (އއ. ތޮއްޑޫގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ މޫދު ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު)
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]