ބިންބިމާއި މުދަލާބެހޭ ބައި
1
28/76
ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ، މީހުންގެ އަމިއްލަ ތަކެތި ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމާބެހޭ ޤާނޫނު
2
54/78
މާލޭގެ ގޯތިގޯއްޗާއި ބިން ބިމުގެ އިން ވަކިކުރުމާ އިމުގައި ނުވަތަ އިމާ ކައިރީގައި އިމާރާތްކޮށް ތަންތަން ހެދުމާއި މަގަށް ދޮރު ކެނޑުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު
3
20/98
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅު ރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު
3.1
25/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 25/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 20/98، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
4
21/98
މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ރުއްގަހާބެހޭ ޤާނޫނު
5
1/2002
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު
5.1
4/2008
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު - 2 ވަނަ އިސްލާޙު
5.2
20/2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު - 3 ވަނަ އިސްލާޙު
5.3
4/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
5.4
25/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
5.5
39/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
5.6
16/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
5.7
28/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
6
4/2017
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
7
21/2021
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނު
8
33/2021
އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޤާނޫނު
އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނުތައް
bullet

 

 

bullet

 

 

bullet

 

 

bullet
bullet
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]