ފައިސާ އަދި މާލީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ބައި
1
5/80
ބައެއް ފަރާތްފަރާތުގެ ޑިއުޓީ އާއި މަޢްމޫލު މަޢާފްކުރުމުގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށް ލިބުމުގެ ޤާނޫނު
2
4/70
އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
2.1
13/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ، އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
3
21/76
ލޯނާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
4
16/77
އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ފޮރ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހެދުމުގެ ޤާނޫނު
5
6/81
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981
5.1
2/2007
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981 އަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
5.2
23/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/81 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
5.3
32/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/81 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
6
9/81
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިއުޓީ މަޢާފް ދާއިރާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
7
15/82
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެވުމާބެހޭ ޤާނޫނު
8
9/85
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި ބޭންކް ތަކުގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
9
1/89
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕެޓްރޯލިއަމް ކުންފުނިތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
10
2/92
ރެސިޑެންޓް ޕަރމިޓް ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ތިބޭ ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
11
2/2006
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާ ބެހޭ ޤާނޫނު
11.1
16/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
11.2
30/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12
3/2006
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު
12.1
25/2010
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12.2
8/2012
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12.3
2/2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12.4
37/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12.5
38/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12.6
27/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12.7
1/2023
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2023 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
13
4/2007
އޮޑިޓް ޤާނޫނު
13.1
30/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2007 (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
13.2
18/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2007 (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
14
3/2010
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު
14.1
14/2011
ޤާނޫނު ނަންބަރ 2010/3 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
14.2
3/2010
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު (އިޞްލާހު ހިމެނޭގޮތަށް)
14.3
13/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރ 2010/3 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
14.4
27/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރ 2010/3 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
15
19/2010
ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
16
24/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު
16.1
3/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
17
7/2013
ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު
18
34/2015
އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާގުޅޭ ޤާނޫނު
19
29/2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
19.1
14/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 29/2016، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
20
13/2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ޤާނޫނު
21
8/2021
ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ޤާނޫނު
އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނުތައް
bullet

 

 

bullet

 

 

bullet

 

 

bullet
bullet
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]