ދުސްތޫރީ އަދި އިދާރީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ބައި
1
1/68
އޮފިޝަލް ކަންތައްތައް ޗެޕްޓަރ 1
2
2/68
އޮފިޝަލް ކަންތައްތައް ޗެޕްޓަރ 2
3
13/80
ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު
4
5/81
ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
5
4/68
ޢާންމު ޤާނޫނުތަކެއް
6
4/69
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު
6.1
10/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/69ޖ. (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
7
28/70
ސަރުކާރުގެ އެންގުމަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދަނެޖެހޭ މީހުން ގެނެސް ގެންދިޔުމުގެ ޤާނޫނު
8
29/76
ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
8.1
34/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 29/76 (ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުގެފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދްމަތް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
9
6/77
ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެލޭ އަގެއްދޭގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އެއްޗެހި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
9.1
28/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/77 (ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެޅޭ އަގެއް ދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އެއްޗެހި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
10
9/78
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
11
46/78
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު
12
9/79
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހާބެހޭ ޤާނޫނު
13
7/90
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
14
7/92
އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި މަރުވާމީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
15
6/96
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
15.1
22/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
16
6/2006
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
16.1
36/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
16.2
19/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
17
2/2005
ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
18
1/2006
ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
19
5/2006
ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު
20
1/2007
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު
20.1
27/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
20.2
25/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
21
5/2007
ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނު
21.1
7/2008
ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނު - 1 ވަނަ އިސްލާޙު
21.2
9/2010
ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނު - 2 ވަނަ އިސްލާޙު
21.3
5/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
21.4
14/2016
ޤާނޫން ނަންބަރު 2007/5 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫން) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނުއުމުގެ ޤަނޫނު
21.5
15/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
21.6
10/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
21.7
7/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 7/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
22
1/2008
ސިފައިންގެ ޤާނޫނު
22.1
2/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2008، ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
23
2/2008
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު
23.1
14/2008
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 1 ވަނަ އިސްލާޙު
23.2
12/2010
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 2 ވަނަ އިސްލާޙު
23.3
3/2014
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 3 ވަނަ އިސްލާޙު
23.4
14/2015
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 4 ވަނަ އިސްލާޙު
23.5
22/2016
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 5 ވަނަ އިސްލާޙު
23.6
22/2020
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު - 6 ވަނަ އިސްލާޙު
23.7
15/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 15/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
24
5/2008
ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު
24.1
25/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
25
6/2008
ޢާންމު ޤަވާއިދާބެހޭ ޤާނޫނު
26
8/2008
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
26.1
17/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2008 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
27
9/2008
ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު
27 .1
3/2009
ޤާނޫނު ނަންބަރު9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
27 .2
4/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
27 .3
14/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
28
10/2008
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
28.1
4/2009
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
28.2
11/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނޫ) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
28.3
18/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)ު
29
11/2008
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު
29.1
4/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
29.2
2/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
30
12/2008
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
30.1
3/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
30.2
5/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
30.3
17/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31
13/2008
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
31.1
16/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
31.2
5/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008 (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
32
15/2008
މޯލްޑިވްސް މިޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު
33
1/2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
34
2/2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
34.1
6/2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު - 1 ވަނަ އިސްލާޙު
35
7/2009
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ޤާނޫނު
36
8/2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު
36.1
7/2011
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
36.2
13/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
36.3
7/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
36.4
1/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
36.5
9/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
37
9/2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
37.1
5/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2009 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
37.2
23/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2009 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
38
11/2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
38 .1
14/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރ ު11/2009 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
39
5/2010
ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާއާބެހޭ ޤާނޫނު
40
6/2010
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
41
7/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
41.1
21/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު - 1 ވަނަ ޢިޞްލާޙު
41.2
02/2011
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
41.3
15/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
41.4
17/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
41.5
21/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
41.6
40/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
41.7
3/2017
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
41.8
24/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
41.9
31/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
41.10
19/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
42
13/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު
42.1
14/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު - 1 ވަނަ އިސްލާޙު
42.2
01/2011
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
42.3
9/2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
42.4
7/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
42.5
1/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
42.6
11/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
42.7
1/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
43
10/2010
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
43.1
8/2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
43.2
21/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
43.3
25/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
43.4
1/2017
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
43.5
1/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
44
16/2010
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
45
22/2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު
45.1
40/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
45.2
6/2017
ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
45.3
6/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
45.4
9/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
46
22/2010
JUDICATURE ACT OF THE MALDIVES (An unofficial translation)
47
3/2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު
47.1
19/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/3 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
47.2
7/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/3 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
48
4/2011
މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު
49
6/2011
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު
50
8/2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު
51
9/2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު
51.1
15/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
52
16/2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު
53
1/2013
ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު
53.1
20/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2013 (ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
54
4/2013
ސިޔާސީ ފާޓީގެ ޤާނޫނު
54.1
24/2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
54.2
19/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
54.3
28/2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
55
5/2013
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު
55.1
12/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2013، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
56
1/2014
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު
57
21/2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/90 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
58
26/2014
ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2014
59
9/2015
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު
59.1
6/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2015 (ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
60
13/2015
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު
61
16/2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
62
20/2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
63
27/2015
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
64
28/2015
ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު
65
29/2015
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު
66
42/2015
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު
67
43/2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު
68
11/2016
ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު
69
15/2016
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
69.1
8/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 15/2006 (އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
70
2/2018
އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު (އުވާލެވިފައި)
70.1
7/2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2018 (އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
71
3/2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
72
4/2019
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު
73
5/2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު
73.1
9/2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
73.2
16/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2019، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
74
12/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު)
75
16/2019
ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
76
19/2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނުނު)
77
22/2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
77.1
4/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
78
3/2020
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020
78.1
1/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2021 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2020، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
79
5/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020)
79.1
23/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
80
8/2020
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު
80.1
4/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/8، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
81
20/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު 20/2020 (ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޤާނޫނު 2020)
82
26/2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 26/2020 (ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)
82.1
17/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 26/2020، ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
83
34/2020
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު
83.1
2/2023
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2023 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 34/2020، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
84
7/2021
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2021 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު)
85
16/2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު
86
18/2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ޤާނޫނު
87
20/2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު
87.1
6/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 6/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2021/20، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)
88
12/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2022 (ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
89
22/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 22/2022 (ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
90
23/2022
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 23/2022 (އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާބެހޭ ޤާނޫނު)
އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނުތައް
bullet

 

 

bullet

 

 

bullet

 

 

bullet
bullet
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]