ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބިލުތައް
"ޢިމާރާތްކުރުމާއި އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބިލު" އާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލެއްވާނަމަ، މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ، މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޚިޔާލެއްވާނަމަ، 6 ޖުލައި 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން [email protected] މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ލިޔުމުން މި އޮފީހަށް އެ ޚިޔާލެއް ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ.
#
ކޮމެންޓް ދިނުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
ބިލުގެ ނަން
1
6 ޖުލައި 2014
"ޢިމާރާތްކުރުމާއި އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބިލު"
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]