އިދާރީ މައްސަލަތައް
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް
މައްސަލަގެ ތަފްސީލް
މައްސަލަ ނިންމި ކޯޓު
06 ސެޕްޓެމްބަރ 2008
މ. ރިޔާ މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ މައްޗަށް މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 1044 (ގ. ނަޔާރޯޝަން) އަޙްމަދު ލަޠީފް އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
08 އޮކްޓޯބަރ 2009
މއ. ބޯޅަޖެހިގެ، ޙަސީނާ ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް މއ. ކަޅޯއްގެ، ފާޠިމަތު ޢަބްދުﷲގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
06 ޖުލައި 2009
ހއ. ތަކަންދޫ / ދޫރެސް އިބްރާހީމް ޤާސިމް، އޭނާގެ އުމުރު ސާފުކޮށްދެއްވުންއެދި އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]