ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް
މައްސަލަގެ ތަފްސީލް
މައްސަލަ ނިންމި ކޯޓު
27 ސެޕްޓެމްބަރ 2008
މ.ގުލްފާމުގޭ އިދުހާމް މުޢިއްޒު ޢަދުނާނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާމެދު ދަޢުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
02 އޮކްޓޯބަރ 2008
ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާމެދު ދައުވާ ކުރި މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
02 އޮކްޓޯބަރ 2008
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާމެދު ދަޢުވާ ކުރި މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
02 އޮކްޓޯބަރ 2008
ސ.ހިތަދޫ / ލާމިގެ މޫސާ އަންވަރު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި މެދު ދައުވާ ކުރި މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
04 އޮކްޓޯބަރ 2009
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މައްޗަށް މއ. ކަނބާލިފަރު، ޙުސައިން އަޝްފަތުގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
30 ޖޫން 2009
މ. ސީވޯލް މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ، މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ ޣައްސާން މައުމޫންގެ މައްޗަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
30 ޖޫން 2009
މ. ސީވޯލް މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ، މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ ޣައްސާން މައުމޫންގެ މައްޗަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަގައި ތަފާތުވި ރައުޔު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
13 ޖެނުއަރީ 2009
2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ނަޝީދު މއ. ރާރޮހިގެ ، ޙުސްނުއްސުޢޫދު ސ. މީދޫ / ހަސަންކާރިގެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހ. ފޮއްދޫގެ އަދި މުޙައްމަދު އަނިލް، ސ. ފޭދޫ / ސީނިޔާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
29 ސެޕްޓެމްބަރ 2009
ވިމަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މަދަނީ ކޯޓު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]