ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ މައްސަލަތައް
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް
މައްސަލަގެ ތަފްސީލް
މައްސަލަ ނިންމި ކޯޓު
23 ޖުލައި 2009
މ. ގުލްކޯޒުގެ އާދަމް ޢީސާގެ މައްޗަށް މ.މ.ޚ.ދަފްތަރު (މ.ރީމާވިލާ) ޙަސަން ޒަރީރު އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
23 މާރޗް 2009
މއ.ސިސިލްފަރު މުހައްމަދު ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް މ. ކާސަލް އަބްދުﷲ މާހިރު ދައުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
03 އޯގަސްޓް 2009
އދ. މާމިގިލި / އިރަމާގެ ޢަލީ މުފީދުގެ މައްޗަށް އދ. މާމިގިލި / ވެސްޓްބީޗް މުޙައްމަދު ދާއޫދު އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]