މަދަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް
މައްސަލަގެ ތަފްސީލް
މައްސަލަ ނިންމި ކޯޓު
13 ޖުލައި 2009
ދިރިމާގެ / ދ. ބަނޑިދޫ އިބްރާހީމް ޢުޘްމާންގެ މައްޗަށް ހ. މަހިނޫރު ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
06 ސެޕްޓެމްބަރ 2009
މ. ރިޔާ މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ މައްޗަށް މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 1044 (ގ. ނަޔާރޯޝަން) އަޙްމަދު ލަޠީފް އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
22 އޮކްޓޯބަރ 2009
ގއ. ނިލަންދޫ އައްޗަމުގޭ ޢާޞިފް މުޙައްމަދު، ގއ. ނިލަންދޫ އޮފީހުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ
ގއ. ނިލަންދޫ ކޯޓު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]