ބިމާބެހޭ މައްސަލަތައް
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް
މައްސަލަގެ ތަފްސީލް
މައްސަލަ ނިންމި ކޯޓު
05 ޖުލައި 2009
މ. ރިޔާ މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ މައްޗަށް މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 1044 (ގ. ނަޔާރޯޝަން) އަޙްމަދު ލަޠީފް އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
07 ސެޕްޓެމްބަރ 2009
މއ. ވައިޓްލިލީ، މުޙައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް މއ. ވައިޓްލިލީ، ފާޠިމަތު މަނިކެގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
18 އޮކްޓޯބަރ 2009
މ. މުލަކުގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަޙުމަދުގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
21 އޮކްޓޯބަރ 2009
މއ. ފައްޔޫމް، އައިމިނަތު ވަހީދާގެ މައްޗަށް މއ. ފެރީނާ، ޢަލީ ޝަފީޤްގެފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
12 އޮކޮޓޯބަރ 2009
މއ. ބުލޫރޯސް / މާލެ، އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް މ.މ.ޚ.ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7396، ޢަލީ އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]