މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ރޭޑިއޯ / ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު 2019
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2012/R-20 (ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2012/R-20 (ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2012/R-20 (ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv