ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ޓޯޗަރކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދު
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv