މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލި އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ރީ-އިންޓެގްރޭޓް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv