އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙު (30 އޮކްޓޯބަރ 2008)
ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގެ ގަވާއިދު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 2013
ގަވާއިދު ނަންބަރު: R-40/2013 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 2013) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ގަވާއިދު ނަންބަރު 40-އާރ/2013 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 2013) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 2014 އަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 2013 އަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: info@agoffice.gov.mv